Rozvoj mediální gramotnosti a kritického myšlení

Cíl Mediální gramotnost a kritické myšlení jako klíčové kompetence pro život v 21. století. Anotace Ještě před pár lety bylo cílem mediální výchovy naučit děti kriticky vyhodnocovat články v tištěných novinách, časopisech a pořady v televizi. Pak do hry vstoupila online média a svět médií se zkomplikoval. Ale to nebylo vše. Dnes většinu informací lidé...

Povědomí o místní novodobé historii

Cíl Spolupráce s profesionálními historiky z Akademie věd ČR na sepsání novodobých dějin Kyjova – 20. století do současnosti. Anotace Další téma, které úzce souvisí s pamětí na kyjovské osobnosti, je absence novodobé historie Kyjova zpracovaná historiky – tedy např. těmi z Akademie věd, kteří běžně pracují několik let na historiích okolních obcí a měst. Například obec Čejč...

Využití plného potenciálu kina Panorama

Cíl Kino Panorama, které naplno využíva svého potenciálu (dramaturgického i prostorového). Anotace Jednosálové kino má přinášet celou škálu sociálních a kulturních hodnot. Cílem je vytvořit multifunkční místo pro setkávání se a rozvíjení kulturního povědomí diváka. Přesně si vymezit koncepci kina, kdy hlavním cílem bude vytvořit prostor s kulturní nadhodnotou. Kino vedle klasických filmových představení...

Využití prostoru pro kulturu

Cíl Rekonstrukce prostoru Klubu Nětčice u Jančovky. Anotace Prostor u Jančovky, bývalý rockový, a později jazzový klub, měl v Kyjově velký význam pro alternativní žánry a nezávislou kulturu. Bylo to jedno z míst, kam chodili lidé pravidelně za zábavou, a místo tak rozšiřovalo pestrost kulturní nabídky v regionu. Přestože město tento prostor koupilo a investovalo do něj...

Ochrana před domácím násilím

Anotace Boj proti domácímu násilí by měl být prioritou každé vyspělé společnosti. A považuji za důležité, aby hlavním koordinátorem boje byli právě představitelé města, kteří mohou obětem dodat odvahu a zajistit zázemí v mezní životní situaci. Hlavní úsilí spatřuji v rozbití mýtu, že domácí násilí není běžným jevem, jedná se spíše o raritu. Toto tvrzení velice...

Péče o krajinu na Kyjovsku

Cíl Péče o přírodně hodnotné lokality na Kyjovsku, zmírňování destruktivních následků průmyslového zemědělství, hospodaření s vodou. Anotace Důsledkem průmyslového zemědělství je v neposlední řadě to, že se zemědělská krajina změnila v poušť, kde kromě komerčních plodin přežívá jen málo nejodolnějších druhů rostlin a živočichů, zatímco původní druhová pestrost, která byla typická pro zemědělskou krajinu ještě v 50....

Pomáhat v nouzi

Cíl Sociální bydlení – housing first Anotace Spolek Pro Kyjov je založený na principech humanismu, který uznává hodnotu každého lidského života jako nejvyšší, zdůrazňuje univerzální lidství, solidaritu všech lidí. Proto naprostou prioritou v oblastní sociální politiky spolku je podpora sociálního bydlení, která vychází z trendu „housing first“. Jedná se o poměrně nový směr v...

Boj se suchem, hospodaření s vodou

Cíl Boj se suchem, zmírňování dopad změny klimatu ve městě i otevřené krajině, hospodaření s vodou. Anotace Vlna veder a opakujícího se sucha je dle shody naprosté většiny vědců důsledkem změny klimatu, která je důsledkem průmyslové revoluce a globalizace. Na lokálním měřítku politiky sice nelze přímo ovlivňovat snižování emisí oxidu uhličitého, vznikajícího spalováním fosilních...

Spokojení učitelé

Cíl Supervize pro učitele Anotace Učitelská profese, která často pracuje se vztahem a emocemi, je velmi náročná na duševní zdraví. Proto by měli mít učitelé k dispozici odbornou podporu od profesionálů (psychologů) v podobě supervize. Její podstatou je rovnovážný vztah, jde o vzdělávací aktivitu, o cestu k sebepoznání a jeho prostřednictvím k zlepšení práce ve vztahové...

Podpora aktivních občanů a spolků – finanční i materiální

Cíl Největší hybnou silou města jsou jeho občané. Zajistíme, aby se aktivním občanům a veřejně prospěšným spolkům dostalo od města náležité pomoci. Anotace Ne vždy je nejcennější pomocí finanční dotace, mnohdy postačí poskytnout zázemí (ať už jednorázově, či pravidelně), zapůjčit vybavení nebo poskytnout know-how. Město má řadu prostorů, které jsou nejsou plně využívány (sály...

Scroll to top