Kvalitní školy jsou základ

Cíl

Inovace školství

Anotace

Implementovat moderní vyučovací metody do našich škol.

Možnosti vzniku alternativní školy nebo alespoň alternativní třídy v rámci některé ze základních škol. Inspirace např. ZŠ Na pohodu v Hodoníně.

Podpora lesní školky, školy, výuky v přírodě, podporovat větší vztah žáků k přírodě. Vybudování školních zahrad. Některé vypěstované plodiny by se pak mohly využít ve školní kuchyni.

Zahájit výuku s větším důrazem na novodobé dějiny, především druhou polovinu dvacátého století. Podpořit školy ke změně ŠVP.

Větší zapojení seniorů a pamětníků do výuky. V maximální míře využívat autentického vyprávění, ukázky činnosti k výuce.

Možnosti domácí výuky, vytvořit databázi spoluobčanů ochotných doučovat slabší žáky.

Zaměřit se na pohybovou aktivitu dětí a mládeže bez ohledu na jejich sportovní výkonnost.

Upřednostnit důraz na nezávislé a kritické myšlení, mediální gramotnost (schopnosti vyhledávat, analyzovat a ověřovat informace), systémové myšlení, důraz na informatiku a informační technologie, logické myšlení.

Kvalitní integrace žáků se speciálními požadavky. Na inkluzi nebyla většina pedagogů připravena/proškolena. Zajistit nápravu tohoto nemilého stavu. V tom může velmi pomoci školní psycholog ve spolupráci se speciálním pedagogem.

Jak?

Zahájit věcnou diskuzi s vedením škol a učiteli o současné podobě školství a případných změnách. Rovněž zahájit diskuzi se současnými žáky a čerstvými absolventy o kvalitě výuky a možných změnách. Pořádat přednášky o moderních vzdělávacích metodách a alternativních přístupech ve vzdělávání.

Odkazy

https://www.skolanapohodu.cz/

https://www.eduin.cz/clanky/navrh-potrebnych-kroku-ke-zkvalitneni-vzdelavani-v-cr/

Garanti

Marek Čmelík
Zdeněk Zálešák
Radek Klech

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top