Program

Zastavení úbytku obyvatel

Cíl Jedním z podstatných faktorů úbytku obyvatel v Kyjově je nedostupné bydlení. Město musí maximálně podpořit a umožnit výstavbu bytových domů a rodinných domů na svém území. Anotace Město dlouhodobě podcenilo problematiku bydlení a výstavby nových bytů a rodinných domů. Pozemky určené k výstavbě dle platného územního plánu na ni nejsou připraveny. Město rozprodalo vlastní bytový fond...

Tvořit kvalitní městskou architekturu

Cíl Každá úprava veřejného prostoru má rozšířit nabídku možností jeho využití, posunout jeho potenciál, nalákat širší okruh obyvatel k pobytu a provozování rozličných činností. Pouze rekonstrukce a udržení stávajícího stavu je nedostačující. Primárním hlediskem musí být lidské měřítko. Řadu úprav a jejich reálný přínos lze otestovat jednorázovými akcemi. Anotace Veřejný prostor je třeba nejen udržovat....

Efektivnější řízení městských firem a příspěvkových organizací

Cíl Pravidelné výběrové řízení na vedoucí pozice. Anotace Pravidelný interval výběrových řízení v řádu několik let, do kterých se mohou přihlásit noví i stávající ředitelé a vedoucí pracovníci vnáší nové myšlenky do provozu firem vlastněných či financovaných městem: např. Technické služby, Městské kulturní středisko, Lesy města Kyjova atd. Dále zajišťuje inovace a klade požadavky na...

Kvalitní školy jsou základ

Cíl Inovace školství Anotace Implementovat moderní vyučovací metody do našich škol. Možnosti vzniku alternativní školy nebo alespoň alternativní třídy v rámci některé ze základních škol. Inspirace např. ZŠ Na pohodu v Hodoníně. Podpora lesní školky, školy, výuky v přírodě, podporovat větší vztah žáků k přírodě. Vybudování školních zahrad. Některé vypěstované plodiny by se pak mohly využít ve školní...

Důstojné prostory pro pořádání kulturních akcí

Cíl Úprava interiéru a rozšíření budovy MKS. Anotace Pro pořádání co nejširšího rozsahu kulturních pořadů je potřeba mít kvalitní místa, kde se mohou tyto akce konat. V současné době máme velké sály (divadelní a estrádní), které však svým vybavením neodpovídají standardům a působí zastarale. Dále jsou v Kyjově soukromé podniky (především Pražírna, Klub Nětčice, ale i...

Kyjov bez rušivé reklamy

Cíl Definování zásad umisťování reklamy v centru města. Omezení reklamy ve veřejném prostoru (mobiliář, reklamní stojany, apod.). Doporučení pro umisťování reklamy a označování provozoven. Anotace Jak napsal dánský architekt Jan Gehl, nejdříve formujeme města a města pak formují nás. A týká se to i vizuální stránky prostředí, ve kterém se pohybujeme. Přemíra nevkusné, nejednotné a předimenzované reklamy,...

Podpora a rozvoj vinařství a turistiky s ním spojené

Cíl Vytvořit atraktivní a důstojné prostředí pro konání akcí spojených s vinařstvím a folklorem. Zvýšit návštěvnost a atraktivitu pořádaných akcí. Udržení tradice vinařství v Kyjově Zastavit tendenci necitlivých zásahů do stávajících vinařských lokalit. Anotace Město Kyjov se často prezentuje, jako vinařské město s bohatou kulturou a tradicemi. V minulých letech však v důsledku necitlivých zásahů a výstavbou v okolí...

Participace – efektivnější nakládání s rozpočtem, aktivní občané, naslouchající radnice

Anotace Část rozpočtu města lze vyhradit na projekty, které budou iniciovat občané, spolky a místní organizace. Občané jsou tak zapojeni do veřejného dění a formují město vlastními návrhy. O projektech hlasuje veřejnost, která je tak zapojena do rozhodování častěji než jednou za 4 roky. Fáze participace: nápady – veřejná projednání – kontrola návrhů –...

Systémová podpora sportu dětí a mládeže

Cíl Vytvořit atraktivní prostředí sportovišť Provázanost škol, sportovních a zájmových spolků v rámci prevence proti závislostem Pomoci sportovním klubům čerpat podporu z dodací a grantů Anotace Sport chápeme jako prevenci proti závislostem (drogy, alkohol, elektronická závislost). Proto považujeme za programovou prioritu systémovou podporu sportu dětí a mládeže. Cílem není pouze výchova profesionálů, cílem je vytvořit prostředí,...

Podpora cyklistické dopravy a cykloturistiky

Cíl Začít systematicky a komplexně řešit mobilitu ve městě. Zejména rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky. Propojit bezpečně jednotlivé cyklotrasy, které protínají město. Začlenit město Kyjov do asociace cykloměst, stát se členem akademie městské mobility a získat označení město s dobrou adresou. Anotace Doprava ve městě a její omezování je vždy téma, které silně rezonuje. Je...

Podpora aktivních občanů a spolků – finanční i materiální

Cíl Největší hybnou silou města jsou jeho občané. Zajistíme, aby se aktivním občanům a veřejně prospěšným spolkům dostalo od města náležité pomoci. Anotace Ne vždy je nejcennější pomocí finanční dotace, mnohdy postačí poskytnout zázemí (ať už jednorázově, či pravidelně), zapůjčit vybavení nebo poskytnout know-how. Město má řadu prostorů, které jsou nejsou plně využívány (sály...

Spokojení učitelé

Cíl Supervize pro učitele Anotace Učitelská profese, která často pracuje se vztahem a emocemi, je velmi náročná na duševní zdraví. Proto by měli mít učitelé k dispozici odbornou podporu od profesionálů (psychologů) v podobě supervize. Její podstatou je rovnovážný vztah, jde o vzdělávací aktivitu, o cestu k sebepoznání a jeho prostřednictvím k zlepšení práce ve vztahové...

Boj se suchem, hospodaření s vodou

Cíl Boj se suchem, zmírňování dopad změny klimatu ve městě i otevřené krajině, hospodaření s vodou. Anotace Vlna veder a opakujícího se sucha je dle shody naprosté většiny vědců důsledkem změny klimatu, která je důsledkem průmyslové revoluce a globalizace. Na lokálním měřítku politiky sice nelze přímo ovlivňovat snižování emisí oxidu uhličitého, vznikajícího spalováním fosilních...

Pomáhat v nouzi

Cíl Sociální bydlení – housing first Anotace Spolek Pro Kyjov je založený na principech humanismu, který uznává hodnotu každého lidského života jako nejvyšší, zdůrazňuje univerzální lidství, solidaritu všech lidí. Proto naprostou prioritou v oblastní sociální politiky spolku je podpora sociálního bydlení, která vychází z trendu „housing first“. Jedná se o poměrně nový směr v...

Péče o krajinu na Kyjovsku

Cíl Péče o přírodně hodnotné lokality na Kyjovsku, zmírňování destruktivních následků průmyslového zemědělství, hospodaření s vodou. Anotace Důsledkem průmyslového zemědělství je v neposlední řadě to, že se zemědělská krajina změnila v poušť, kde kromě komerčních plodin přežívá jen málo nejodolnějších druhů rostlin a živočichů, zatímco původní druhová pestrost, která byla typická pro zemědělskou krajinu ještě v 50....

Ochrana před domácím násilím

Anotace Boj proti domácímu násilí by měl být prioritou každé vyspělé společnosti. A považuji za důležité, aby hlavním koordinátorem boje byli právě představitelé města, kteří mohou obětem dodat odvahu a zajistit zázemí v mezní životní situaci. Hlavní úsilí spatřuji v rozbití mýtu, že domácí násilí není běžným jevem, jedná se spíše o raritu. Toto tvrzení velice...

Využití prostoru pro kulturu

Cíl Rekonstrukce prostoru Klubu Nětčice u Jančovky. Anotace Prostor u Jančovky, bývalý rockový, a později jazzový klub, měl v Kyjově velký význam pro alternativní žánry a nezávislou kulturu. Bylo to jedno z míst, kam chodili lidé pravidelně za zábavou, a místo tak rozšiřovalo pestrost kulturní nabídky v regionu. Přestože město tento prostor koupilo a investovalo do něj...

Využití plného potenciálu kina Panorama

Cíl Kino Panorama, které naplno využíva svého potenciálu (dramaturgického i prostorového). Anotace Jednosálové kino má přinášet celou škálu sociálních a kulturních hodnot. Cílem je vytvořit multifunkční místo pro setkávání se a rozvíjení kulturního povědomí diváka. Přesně si vymezit koncepci kina, kdy hlavním cílem bude vytvořit prostor s kulturní nadhodnotou. Kino vedle klasických filmových představení...

Povědomí o místní novodobé historii

Cíl Spolupráce s profesionálními historiky z Akademie věd ČR na sepsání novodobých dějin Kyjova – 20. století do současnosti. Anotace Další téma, které úzce souvisí s pamětí na kyjovské osobnosti, je absence novodobé historie Kyjova zpracovaná historiky – tedy např. těmi z Akademie věd, kteří běžně pracují několik let na historiích okolních obcí a měst. Například obec Čejč...

Rozvoj mediální gramotnosti a kritického myšlení

Cíl Mediální gramotnost a kritické myšlení jako klíčové kompetence pro život v 21. století. Anotace Ještě před pár lety bylo cílem mediální výchovy naučit děti kriticky vyhodnocovat články v tištěných novinách, časopisech a pořady v televizi. Pak do hry vstoupila online média a svět médií se zkomplikoval. Ale to nebylo vše. Dnes většinu informací lidé...