Využití plného potenciálu kina Panorama

Cíl

Kino Panorama, které naplno využíva svého potenciálu (dramaturgického i prostorového).

Anotace

Jednosálové kino má pinášet celou škálu sociálních a kulturních hodnot. Cílem je vytvoit multifunkní místo pro setkávání se a rozvíjení kulturního povdomí diváka. Pesn si vymezit koncepci kina, kdy hlavním cílem bude vytvoit prostor s kulturní nadhodnotou. Kino vedle klasických filmových pedstavení nabídne také alternativnjší programová okna (formáty), která slouží k rozvoji kulturního a kinematografického pehledu. Cílem je kino oživit a vytvoit prostor, do kterého diváci nebudou chodit pouze kvli promítanému filmu, ale také kvli tomu, jaké kino Panorama je a co divákm nabízí. To vyžaduje zkvalitnění dramaturgie, modernizaci foyer a v neposlední řade kinokavárnu. Namísto měsíčního sledu filmů se klade důraz na dlouhodobější dramaturgický plán. Nacházíme se v dob, kdy je návštěvnost kina na vzestupu, lidé atmosféru kinosálu preferují stále astji. Domnívám se, že kino by tento fakt mlo pijmout jako píležitost k dalšímu rozvoji a experimentování, nikoliv jako utvrzování se v tom, že svoji práci odvádí dostatečně. Kino Panorama má blíže k multiplexu než k jiným jednosálovým kinům, které svoji práci odvádějí lépe než Kyjov (kino Boskovice, kino Morava ve Veselí nad Moravou, Scala Brno).

Jak?

Je více než nešastné profilovat jednosálové kino na malém mst podobn jako multiplex, a to hned z nkolika dvod. Prvn, malé kino ze své podstaty nikdy nemže být jako multiplex, a to kvli svému vybavení, technice a spektru nabízených služeb, které jsou specifické vysokou mírou konzumu. S tím souvisí i druhý dvod, a to že taková kina naprosto opomíjejí kulturní nadhodnotu, program kin je velmi plytký a pizpsoben nejširšímu vkusu divák s hlavním cílem generovat zisk. Dalším dvodem je, že kino cílí na naprosto jinou skupinu divák, kdy multiplex je uren prioritn pro diváky holdujícím konzumu, kteí svj volný as tráví v nákupních centrech a do kina jdou v mnoha pípadech, aby vyplnili as mezi nákupní mánií, kdežto jednosálové kino na malém mst je ureno svým obanm, a tm by se také mlo náležit pizpsobit. To znamená, že nabízí vedle mainstreamové produkce také filmové cykly jako napíklad filmový klub pro náronjší diváky, dokumentární filmy, festivalové ozvny a jiné. Zkrátka je koncipováno tak, aby vyhovlo co nejširšímu spektru divák, nicmén ne ve smyslu opakovaného uvádní kasov nejúspšnjších trhák, tak jak to dlají multiplexy, nicmén sofistikovaným a propracovaným dramaturgickým plánem, které kino odlišuje od všech ostatních. To vše lze doplnit o nekinematografický program, jako napíklad vernisáže, cestovatelské pednášky, kinokavárnu a jiné, ímž vznikne unikátní kulturní prostor, který pro msto bude plnit neodmyslitelnou roli na mstské kulturní scén. Práv zmiovaný dramaturgický plán je pro kino stžejní a jeho vytvoením a schválením vznikne koncept, tedy vedoucí idea, od které se odvíjí programování kina = dramaturgický plán.

Odkazy

Bc. Alena Truschingerová, Nova kino Panorama – představení konceptu kina, dramaturgického plánu a marketingové strategie, 2017

BcA. Barbora Appelová. Dramaturgie kina a její využívání v souasném Brn

Procházka, Aleš. Pípad digitalizace: evropský film v ohrožení. Cinepur, 2011

http://www.novekino.cz/desatero-dobreho-kina/

http://kultura-veseli.cz/film

https://www.kinoscala.cz/cz/cykly-festivaly

https://www.kulturaboskovice.cz/kino/letni-kino

Garanti

Alena Truschingerová

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top