Zasedání zastupitelstva: 10. 12. 2018

Zasedání zastupitelstva 10. 12. 2018 bylo tentokrát velmi obsáhlé. Zájemci najdou záznam na této adrese: http://bitest.videostream.sk/kyjov/archiv/20181210/index.html

Jednací řády

Námi navrhované úpravy (doplnění) jednacího řádu zastupitelstva byly hlasováním schváleny.

Projekt Javorová

Na základě naší připomínky na minulém zastupitelstvu bylo do programu zastupitelstva zařazeno vyjádření pana Ďuriny, investora lokality Javorová, k aktuální situaci týkající se tohoto projektu.

V diskuzi zazněla spousta informací od pana Ďuriny, k tématu se vyjádřil i vedoucí Odboru životního prostředí a územního plánování a také starosta. Nás zajímaly hlavně odpovědi na tyto otázky:

  • Jakto, že zde byla provedena skrývka zeminy, i když nebylo dosud vydáno ani územní rozhodnutí?
  • Jakto, že se skrývka zeminy prováděla i na pozemku města Kyjova, když nikde nebyl evidován žádný souhlas?
  • Existuje nějaký reálný termín, kdy by se mohlo začít stavět?

Odpověď na první dvě otázky je taková, že dle názoru odboru životního prostředí nejde o skrývku zeminy, ale pouze o shrnutí horní části orniční vrstvy (užívání zemědělské půdy nezemědělským způsobem). K této činností není potřeba stavební povolení, stačí pouze ohlásit. Pokud nedojde do roka k zahájení stavebních prací, musí být zemina investorem vrácena do původního stavu. Provedení shrnutí ornice i na městském pozemku komunikoval investor verbálně s vedením města. Důvod pro manipulaci se zeminou je podle pana Ďuriny provedení archeologického průzkumu dané lokality. Na dotaz na reálný termín zahájení stavebních prací nikdo nebyl schopen odpovědět. Jeden z pozemků v dané lokalitě je v majetku města a je o něj veden soudní spor s Římskokatolickou církví.

Komise pro Bohuslavice a městské části

Podali jsme dotaz, zda-li se Rada města Kyjov již zabývala naším návrhem na zřízení této komise. Odpovědí bylo, že se tomu bude věnovat až po ustavení jednotlivých komisí a výsledek bude prezentován na příštím zastupitelstvu v březnu 2019. Pan starosta však nastínil, že radní v předběžných debatách považují tuto komisi za nadbytečnou.

Odměny za oddávání

Podali jsme návrh na změnu způsobu odměňování. Náš návrh počítal s paušální odměnou 500 Kč / měsíc pro pověřené zastupitele a výkonovou složkou 500 Kč / za obřad. Při překročení zákonem stanovené horní hranice 2000 Kč / měsíc by dotyčný zastupitel dostal odpovídající částku jako mimořádnou odměnu na konci roku.

Tento náš návrh byl během jednání pozměněn – z návrhu způsobu odměňování byla zcela odstraněna paušální složka a zůstala jen složka výkonová ve výši 500 Kč / obřad.

V této upravené podobě zastupitelstvo návrh schválilo.

Program rozvoje města na rok 2018 – 2022

Vznesli jsme požadavek, aby byl program rozvoje detailněji rozpracován – hlavně doplněn o termíny a také o odhady nákladovosti. A také aby byl předložen všem zastupitelům, komisím a výborům k vyjádření. Toto bylo bráno v potaz a bylo odhlasováno, že do příštího zastupitelstva bude program rozvoje dopracován.

Střednědobý výhled rozpočtu města

Podali jsme dotaz, proč v tomto výhledu není výstavba krytého bazénu. Odpovědí bylo, že se doplní, až budou známy alespoň rozpočtové náklady.

Tenisová hala v Boršově

Provoz haly (soukromý subjekt) je ztrátový, avšak z pohledu podpory sportu mládeže jde o důležitý objekt, protože jde o jediné místo, kde lze hrát i v zimě.

Podali jsme dotaz, jak se rada staví k možnému odkupu tenisové haly. Odpovědí bylo, že Rada města Kyjova považuje odkup za nejčistší způsob řešení tohoto problému, avšak bude se tím dále zabývat.

Rekonstrukce a modernizace atletické dráhy na městském stadionu

Návrh jsme hlasováním podpořili. Při této příležitosti jsme současně prezentovali svou vizi, že bychom do budoucna rádi podpořili alespoň vizuální propojení stadionu s parkem (tedy zbourání betonové zdi) a také vybudování nového vstupu ze sídliště Za stadionem (vykoupením některé z garáží).

Výbor pro rozvoj bydlení v Kyjově

Podali jsme návrh na zřízení výboru, který by se úzce specializoval na řešení problematiky nedostatku bydlení ve městě. Mělo jít o průřezový orgán sdružující nejrůznější zájmové skupiny a zástupce z různých institucí (včetně například již existujících komisí). Považujeme toto téma za kritické a myslíme si, že vyžaduje maximální pozornost. Inspirovali jsme se mimo jiné i tím, že vznikl také Výbor pro výstavbu krytého bazénu a rekonstrukci koupaliště, což je obdobná situace.

Tento náš návrh však hlasováním neprošel. V diskuzi, která před hlasováním proběhla, zaznělo, že tímto tématem se bude zabývat již existující Komise výstavby a urbanismu.

Tématem se budeme dále intenzivně zabývat, protože jde o jednu z našich programových priorit.

Odkup hospody a společenského sálu U Vodičků v Bohuslavicích

Ve volné rozpravě jsme otevřeli téma odkupu tohoto prostoru městem. Současný majitel nemá prostředky na rekonstrukci, prostory jsou nevyužité a chátrají. Jiný prostor pro konání kulturních akcí v Bohuslavicích není a hrozí tedy jeho úplný zánik. Nabízí se otázka odkupu městem a následné rekonstrukce pro udržení kulturního života v této městské části.

Analýza dopravy

Na žádost obyvatel Bezručovy ulice, kteří usilují o zjednosměrnění této ulice, jsme položili dotaz na upřesnění informací o v současnosti probíhající dopravní analýze. Vedoucí Odboru rozvoje města sdělil, že první část analýzy, která se bude zabývat i touto lokalitou, bude hotová na začátku příštího roku. Součástí analýzy je návrh rozvoje, rozšíření komunikací, rozšíření chodníků i zjednosměrnění ulic.

Scroll to top