Zasedání zastupitelstva: 12. 4. 2021

Programové dotace z rozpočtu města Kyjova

Hlavním bodem programu bylo rozdělení dotací z rozpočtu města pro žadatele z oblastí sportu, kultury, zájmových činností a sociálních služeb. Vlivem předpokládaného snížení příjmů obecního rozpočtu v roce 2021 došlo ke snížení částky k rozdělení, tentokrát šlo o 8 684 300 Kč – z toho na podporu sportu 2 100 000 Kč, na podporu kultury 700 000 Kč, na podporu zájmových činností 300 000 Kč, na Minimální síť sociálních služeb v ORP Kyjov 4 184 200 Kč a na podporu návazných služeb v sociální oblasti 400 000 Kč.

Bára Lungová se dotázala na odůvodnění neposkytnutí dotace pro Domov pro matky s dětmi Hodonín. Podle vedoucího odboru sociálních služeb patří do sítě sociálních služeb města Hodonín, po zajištění této služby v Kyjově je podporována místní služba. Rozdělení podpory bylo dohodnuto s dalšími městy, důvodem podávání žádostí je snaha získat co nejvíce peněz pro podhodnocenou oblast sociálních služeb, nicméně tato služba je financována městem Hodonín. Bude se hledat nový systém financování těchto služeb na celostátní i krajské úrovni.

Druhý dotaz se týkal dotací v oblasti kultury. Oproti dotacím v ostatních oblastech zde nejsou rozdělovány prostředky na mzdu nebo odměnu organizátora, činnost těchto lidí často doplňuje jiné subjekty financované z rozpočtu města, oproti těmto organizacím však nedisponují prostředky na platy. Podle stávajících pravidel je možnost dotovat i honoráře, v praxi se to však neděje.

Marek Čmelík apeloval na posun způsobu rozdělování dotací. Bylo by vhodné, aby probíhala příprava přímo v rámci komisí, v rámci poslední komise nedošlo k jednání online, byl schválen předložený návrh bez diskuse. Dle reakcí předsedů komisí se k návrhům mohli všichni členové vyjádřit.

Chemikálie v domě na ulici Komenského

Podle dohody z posledního zasedání byly sděleny aktuální informace o likvidaci chemikálií, které zůstaly v domě na ulici Komenského po protidrogovém zásahu policie. Prostor je monitorován, probíhají jednání s policií, hasiči a s právní zástupkyní majitele objektu, který doposud odmítal součinnost. Cílem je zlikvidovat veškeré látky, které jsou na místě zanechány. Toto může být vyřešeno správním rozhodnutím odboru životního prostředí, nebo v případě souhlasu vlastníka rozhodnutím zastupitelstva, které by uvolnilo prostředky na likvidaci chemikálií. Předpokládané náklady se pohybují ve výši cca 5 mil. Kč. Na návrh Vojtěcha Kölbela bylo schváleno rozpočtového opatření v oblasti krizového řízení v částce 100 000 Kč. Částka bude určena k zakoupení detektorů kouře a úniku chlóru, které budou 24 hodin denně napojeny na Hasičský záchranný sbor nebo Policii ČR.

Boršovské louky

Mário Kudela vznesl dotaz na černé navážky sutě a jiného odpadu na okraji areálu boršovských luk v místě plánovaného napojení na cyklostezku na Bohuslavice. V samotném areálu se dlouhodobě věnují údržbě (pravidelná seč trávy, náletových keřů, dřevin, zvelebování pozemku) dobrovolníci ze ZO ČSOP Kyjov, na likvidaci černých skládek na okraji areálu ale již kapacitu nemají. Odbor životního prostředí má prověřit možnost revitalizace prostoru, dle pana Pekárka je zde do budoucna zvažována klidová zóna, mokřady atd. Bára Lungová informovala zastupitele o plánu ZO ČSOP Kyjov předložit v nejbližší době ve spolupráci se státní správou – Odborem životního prostředí – návrh na vyhlášení území jako Významného krajinného prvku, tj. nejnižšího stupně přírodní ochrany areálu. Pavel Berka doplnil informaci, že v areálu již fungují dva nové malé mokřady (jezírka).

Prostory bývalé mlékárny

Lukáš Fridrich se dotázal na plánovanou demolici objektu bývalé mlékárny a pivovaru. Dle zápisu z Rady byla prověřována možnost žádat o dotaci ve výši 9 mil. Kč s tím, že na místě je zvažováno zřízení parkoviště a tržnice. Pro případné další využití prostoru může být parkoviště překážkou, rušení parkovacích míst je vždy nepopulární krok, navíc by parkoviště vedlo ke zvýšení intenzity dopravy. Rada se rozhodla o dotaci nežádat, v této fázi je město připraveno zafinancovat demolici budovy mlékárny, o dalším využití prostoru se bude jednat. Bára Lungová zmínila příklad z Litomyšle, jako přechodné řešení je možné zřídit klidovou zónu v podobě parku nenáročného na realizaci i údržbu (traviny, trvalky, keře, břízy – autorem renomovaný krajinářský architekt Zdeněk Sendler), kterou je možné pro další využití později jednoduše přeměnit.


Odkaz na videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=gljCbCfA6F4

Scroll to top