Zasedání zastupitelstva: 21. 10. 2019

Rekonstrukce koupaliště a výstavba krytého bazénu = aquaparku

Zástupci architektonické studia SEENA odprezentovali aktuální stav projektu. Ukázali podobu venkovních bazénů a ploch a samozřejmě také návrh vnitřního uspořádání budovy aquaparku.

Poté představil studii proveditelnosti její autor, Radek Steinhaizel. Tím také uvedl do kontextu některé úpravy, které byly na projekty od jeho počáteční podoby provedeny. Studie samozřejmě obsahuje také odhad výnosů a výpočet nákladů. V pesimistické variantě by byla roční ztráta 3,2 mil. Kč, v realistické variantě výnos 1 mil. Kč a v optimistické variantě výnos 5 mil Kč, od kterých je třeba odečíst náklady na provoz letního koupaliště ve výši cca 1 mil. Kč. O investičních nákladech už jsme psali. Jedná se o částku 242,5 mil Kč bez započtení DPH a nákladů na úvěr (úroky).

Dále starosta představil Střednědobý výhled rozpočtu Kyjova s analýzou financí a ratingem, který si nechalo město zpracovat, a prezentoval, že Kyjov na investici v takové výši bez problému má.

Dokument: http://www.mestokyjov.cz/assets/File.ashx?id_org=7843&id_dokumenty=38796

Následně zástupci Pro Kyjov odprezentovali své stanovisko k projektu, které už znáte z našich dřívějších vyjádření. Projekt se nám líbí, pochválili jsme práci architektonického studia a pana Steinhaizla, od kterých však lze podporu projektu očekávat. Oproti tomu však výše zmíněný dokument identifikoval jako slabou stránku města úbytek obyvatel a doporučil přijmout opatření pro zvrácení tohoto trendu (str. 29, bod č. 4). To je hlavní důvod, proč jsme zaujali zamítavé stanovisko. Zastáváme názor, že investiční priority Kyjova jsou v jiných oblastech a zatížení Kyjova úvěrem ve výši 250 mil. Kč pro investici do aquaparku je neúměrně vysoké.

Také jsme se zeptali, kdo ponese politickou odpovědnost a kdo bude hlavním manažerem celého projektu a bude hlídat jeho realizaci. Politickou odpovědnost na sebe vzal starosta. Po schválení projektu zastupitelstvem se dle jeho slov vytvoří pracovní skupina, která bude zodpovědná za jeho realizaci.

Diskuze byla dlouhá a výživná, takže jako vždy, doporučujeme zhlédnout záznam.

Realizace výstavby aquaparku dle prezentovaného projektu byla hlasováním schválena.

Jednací řád Kontrolního výboru

V návaznosti na doporučení Ministerstva vnitra jsme upravili bod týkající se možnosti občanů obracet se na kontrolní výbor tak, aby byly zřejmé kompetence výboru a jeho odpovědnost výhradně zastupitelstvu. Tento návrh nebyl schválen a možnost projednání podnětů občanů výborem byla zrušena.

Zásadní pojistkou nestrannosti výboru byla možnost hlasovat o přítomnosti hostů na jednání, včetně zastupitelů, pro případ osobního zájmu těchto osob na věci a projednávaným citlivým údajům. Přes předchozí schválení tohoto bodu výborem a doporučení takového řešení Ministerstvem vnitra byl předložen protinávrh o vypuštění tohoto bodu, který hlasováním prošel a pojistka tak z jednacího řádu vypadla.

Odkup pozemku od p. Fojtů (pod chodníkem a v areálu Z. Š. Komenského)

V důvodové správě je zmíněno, že je cena vyšší než cena obvyklá, proto jsme prezentovali obavu, aby se z tohoto případu nestal precedens a další obyvatelé Kyjově nepožadovali výkup pozemků za vyšší ceny, než je jejich hodnota.

Hlasování o udělení souhlasného stanoviska ke zřízení církevní školy

Zeptali jsme vedoucí odboru školství, jestli existují nějaké podklady k bodu SWOT analýzy, který byl obsažen ve vyjádření odboru školství ke zřízení církevní školy: „Čím více bude křesťanů, tím menší bude riziko šíření Islámu.” Odpovědí bylo, že k tomu žádné objektivní podklady nejsou, ale že ve SWOT analýze šlo o získání co nejvíce názorů a pohledů na problematiku.

Hlasováním bylo uděleno souhlasné stanovisko ke zřízení církevní školy.

Hlasování o udělení souhlasného stanoviska ke zřízení Montessori školy

Hlasování bylo uděleno souhlasné stanovisko.

Návrh na zavedení funkčního období ředitelů městských neškolských organizací

Odprezentovali a osvětlili jsme náš návrh. Nejde o cílení na konkrétní osoby ani o to, abychom se zbavili schopných ředitelů. Jde o zavedení aparátu, který funguje i v jiných městech, a myslíme si, že by napomohl k zefektivnění práce vedoucích pracovníků a možnosti města pravidelně přehodnocovat vizi a strategii svých organizací.

Návrh nebyl hlasováním přijat.


Odkaz na videozáznam zasedání: http://bitest.videostream.sk/kyjov/archiv/20191021/index.html

Scroll to top