Zasedání zastupitelstva: 5. 11. 2018

První ustavující zasedání zastupitelstva je za námi. Děkujeme všem, kteří dorazili. Pro ostatní máme shrnutí, s čím jsme se do jednání zapojili.

  • V bodu o určení způsobu volby starosty a místostarosty jsme vznesli protinávrh, aby způsob hlasování nebyl veřejný, ale tajný. Náš protinávrh hlasováním neprošel. Volba starosty tedy byla veřejná.
  • Vznesli jsme dotaz, zda se příspěvek na oddávání (2000 Kč / měsíc) vyplácí pověřeným neuvolněným zastupitelům paušálně, či je vázán na reálný výkon této činnosti. Odpovědí bylo, že je vyplácen paušálně, avšak jako celek je odměna adekvátní náročnosti. I my jsme návrh na výši odměny hlasováním podpořili.
  • Podali jsme návrh, aby Rada města Kyjova zvážila zřízení Komise pro Bohuslavice a městské části. Tento návrh hlasováním prošel a rada se jím bude povinna na svém zasedání zabývat.
  • Starostovi jsme předali oznámení o ustavení politického klubu Pro Kyjov a žádost o vyhrazení prostor na radnici pro jeho fungování.
  • Otevřeli jsme téma projektu Javorová. Měli jsme připomínku, že ačkoliv nejsou dořešeny majetkoprávní aspekty vztahující se k dotčeným pozemkům, probíhá na tomto místě skrývka ornice (i na pozemcích dosud patřících městu). Starosta slíbil tuto aktivitu prověřit a o zjištěních informovat na příštím zastupitelstvu, kam bude přizván také investor.
  • Další téma do diskuze bylo vytvoření expertní skupiny (kulatého stolu) pro bydlení (mimo Bytovou komisi a Komisi výstavby a urbanismu). Tato skupina by analyzovala veškeré plochy určené pro výstavbu, zjistila by reálnou možnost výstavby, či důvody, proč výstavba není možná. V další fázi by předložila postup pro výstavbu v plochách, které to umožňují okamžitě a dále časovou osu pro přípravu dalších pozemků.
Scroll to top