Zasedání zastupitelstva: 6. 6. 2022

Kontrola užívání městských aut starostou a místostarostou

Na podnět se Kontrolní výbor zabýval využíváním městských aut ze strany starosty Lukla a místostarosty Čmelíka. Zastupitelstvu byla předložena následující zjištění.

Místostarosta využíval služební vozidlo k soukromým účelům, i když pro soukromé jízdy využíváno být nesmělo. Soukromé jízdy nebyly v knize jízd evidovány. Evidence pohonných hmot soukromých jízd byla prováděna na základě místostarostova odhadu. Nebyly zohledněny daňové povinnosti plynoucí z využívání vozidla pro soukromé účely.

Ze strany starosty není rozlišováno mezi jízdami pro jednotlivé instituce (město, kraj, SMO ČR). Z knihy jízd nelze vyčíst, zda bylo vozidlo využíváno pro soukromé účely. Jízdy profesionálního řidiče nejsou rozlišovány a je placen pouze městem. Pohonné hmoty se tankují zvlášť pro svaz a zvlášť pro město bez rozlišení.

Kontrolní výbor navrhl tato opatření:

🔹 Schválení nového předpisu pro používání služebních vozidel (revize předloženého nového předpisu) odrážejících realitu.
🔹 Striktní rozlišování mezi soukromými a služebními jízdami.
🔹 Zavedení GPS do všech vozidel. Navázat GPS na elektronickou knihu jízd. Tankování PHM dělat pouze přes kartu příslušející ke konkrétnímu vozidlu. Pro výjimečné placení PHM v hotovosti určit přesná pravidla minimalizující zneužití.
🔹 U služebního vozidla starosty, nechat všechny náklady na město. Náhrady za používání vozidel města pro potřebu jiných subjektů (SMO ČR, kraj) účtovat dle ujetých kilometrů na základě smlouvy.

Pan starosta uvedl, že nebyl předložen zápis z provedené kontroly s vyjádřením kontrolovaných osob, ale pouze zápis z jednání kontrolního výboru. Bod byl odsunut na zářijové zastupitelstvo.

Vyrovnání s církví

Bylo schváleno mimosoudní vyrovnání s církví ohledně rozsáhlých pozemků v okolí Kyjova, o nichž se vedl soudní spor. Jedním z pozemků byla i parcela v lokalitě Javorová, kterou město mohlo následně může prodat investorovi. Město se zavázalo církvi v rámci vyrovnání vyplatit 5,5 mil. Kč, peníze budou určeny pro rekonstrukci budovy bývalé zdravotní školy.

Lokalita Javorová

Město vyjednalo s investorem (panem Ďurinou), že jeho pozemek v průmyslové lokalitě Traktorka prodá městu a město prodá panu Ďurinovi pozemek od církve v lokalitě Javorová, aby mohl začít s výstavbou rodinných domů. Pan Ďurina se zavázal vybudovat silnici spojující ulici Havlíčkovu a cyklostezku s tím, že tuto městu s pozemky následně prodá.

Náš názor na tuto lokalitu se od roku 2019 nezměnil. Je třeba, aby město podporovalo všechny typy bydlení, včetně spolupráce s developery. Pokud však má tu možnost, musí s nimi jednat jako rovný s rovným.

Máme za to, že v tomto případě je směna s panem Ďurinou pro město nevýhodná a město nejednalo s péčí řádného hospodáře. Ceny a plochy pozemků se od roku 2019 nezměnily. Pro představu níže přikládáme naše návrhy z května 2019, které vedení města nevyslyšelo.

Největší problém je v rozloze směňovaných pozemků. Pan Ďurina prodá městu pozemky na Traktorce za 575 Kč/m2 o rozloze cca 6000 m2, město prodá panu Ďurinovi pozemky na Javorové za 575 Kč/m2 o rozloze cca 12000 m2. Ve výsledku tak město prodává developerovi pozemky o rozloze cca 6000 m2 určené k výstavbě bydlení za cenu 575 Kč/m2. Podobné pozemky dnes neseženete ani za násobně vyšší cenu.

Problematický je také odkup silnice s pozemky od developera. Město se o komunikaci bude muset starat, běžnou praxí naopak je, že investor silnici městu daruje.

Řešením by bylo prodeje realizovat odděleně za tržní ceny. Bylo by to transparentní a jsme přesvědčeni, že pro město i výhodnější.

Směna byla odhlasována, návrh jsme nepodpořili.

Pravomoc radě k uzavírání dodatků na změny ceny aquaparku

Zastupitelstvo svěřilo Radě města pravomoc vyjednávat se zhotovitelem aquaparku dodatky ke smlouvě o zvýšení nebo snížení ceny aquaparku do výše 1 mil. Kč. Na náš dotaz bylo sděleno, že zvyšování nemůže být bez omezení, hranice je dána zákonem.

Návrh jsme nepodpořili.

Víceúčelová hala v Bohuslavicích, rekonstrukce klubu Nětčice

Dotázali jsme se na stav uvedených projektů. Víceúčelová hala v Bohuslavicích má stavební povolení, čeká se, zda bude vypsán dotační titul Národní sportovní agentury. Rekonstrukce Klubu Nětčice by měla být zahájena v říjnu 2022.

Strategické dokumenty z oblasti životního prostředí

Barbora Lungová připomínkovala dva zásadní strategické dokumenty z oblasti životního prostředí: Strategii udržitelného hospodaření s odpady a Strategie boje se suchem a přívalovými srážkami. Ocenila, že město má nyní propracované strategické dokumenty v obou oblastech, ale poukázala na fakt, že odpadová strategie nebyla projednána v Komisi životního prostředí, která by mohla leccos připomínkovat a doplnit. Například nápad Zuzany Veverkové přednesený na květnové komisi, který navrhuje zapracovat do více než dvacetimilionové rekonstrukce ekodvora Reuse centrum, které by fungovalo každý den po celý rok. Současná strategie mluví pouze o příležitostných swapech např. v rámci akcí jako Zažít Kyjov, což rozhodně není dostačující. Strategie boje se suchem od firmy Envipartner by měla být odsouhlasena zároveň s Generelem boje se suchem od spolku Voda lidé krajina (sdružující profesionální hydrology, ekology, krajinářské architekty a projektové manažery, kterým není lhostejný stav krajiny). Generel doplňuje konkrétní řešení v intravilánu, časovou osu řešení realizovatelných ve třech úrovních (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé), a možnost různých datací, ze kterých jde pro realizaci čerpat. Barbora Lungová dále navrhla, aby dokument o odpadech nejprve ještě prošel Komisí životního prostředí a pak byl odsouhlasen zastupitelstvem. Dále navrhla, aby Generel byl rovněž představen na zastupitelstvu a jím schválen. Zastupitelstvo nakonec hlasovalo o schválení obou strategických plánů nyní s tím, že případné změny, které v komisi budou navrženy v případě odpadové strategie, budou do dokumentu dopracovány dodatečně. Generel by také měl být předložen na zářijovém zastupitelstvu.


Odkaz na videozáznam: http://bitest.videostream.sk/kyjov/archiv/20220606/index.html


Stanovisko Pro Kyjov k záměru směny pozemků s panem Ďurinou

Scroll to top