Zasedání zastupitelstva: 7. 12. 2020

Teplo Kyjov

Jak už jsme informovali v příspěvku na Facebooku, tento bod byl z jednání stažen. Navrhli jsme, aby bylo toto téma projednáno na pracovním zastupitelstvu. Bod byl doplněn do programu plánovaného pracovního zastupitelstva týkající se aquacentra a vyrovnání s církví, termín je 25. 1. 2021.

Dotace na vydání publikce o historii kyjovského bigbítu

Dotace bude realizována z přebytku fondu Slováckého roku. Výtěžek z prodeje této publikace bude “vrácen” do dotačního fondu na podporu kyjovské kultury. Autorem publikace je Mgr. Matěj Černý.

Chemikálie v domě na ulici Komenského

Na žádost města Kyjova nechal zpracovat Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje nový znalecký posudek, který byl předán městu v pátek. Město s tímto dokumentem seznámilo členy Bezpečností rady ORP Kyjov na jednání 7. 12. 2020. Bezpečnostní rada ORP Kyjov si na svém zasedání odsouhlasila, že budou žádat o svolání Bezpečnostní rady JMK a hejtmana JMK o vyhlášení krizového stavu – stavu nebezpečí, protože dle sdělení starosty města jedině tím, že se vyhlásí stav nebezpečí, budou bezodkladně veškeré chemické látky odvezeny a zlikvidovány.
Vojtěch Kölbel následně sdělil, že úplně nesouhlasí se závěrem Bezpečnostní rady ORP Kyjov. I když vyhlášení krizového stavu je podle něj nejlepší a nejelegantnější způsob, jak zlikvidovat chemikálie, nemyslí si, že je to jediná možnost, jak odstranit chemikálie v obydlí. Dle jeho názoru není možné vždy vyhlašovat stav nebezpečí, když jsou (kdekoliv v ČR) nalezeny v obydlí nebezpečné chemické látky.
V minulosti už v této záležitosti město Kyjov žádalo o vyhlášení stavu nebezpečí, ale Bezpečnostní rada JMK nedoporučila hejtmanovi vyhlášení krizového stavu, protože město nevyužilo všech možností, které jim legislativa nabízí. Takže tato situace byla dle něj řešitelná i bez vyhlášení stavu nebezpečí. Avšak s narůstajícím časem, kdy se dle znaleckého posudku každý den zhoršuje stav obalů a čitelnost štítků, a vzhledem k tomu, že se nepodařilo správním orgánům doposud situaci vyřešit, by byl pro vyhlášení stavu nebezpečí, aby se tak chemikálie odvezly co nejdříve.

Výstavba domů na ulici Brandlova

V proluce na ulici Brandlova soukromý investor plánuje výstavbu řadových rodinných domů, s rozsahem výstavby však nesouhlasí vlastníci okolních pozemků. Projekt připomínkovala Komise výstavby, která s ohledem na lokalitu doporučila redukci původně plánovaného počtu domů. Bára Lungová navrhla, aby byl projekt předán také k připomínkování Komisi životního prostředí.

Herny

Provozovatelé výherních automatů podali žádost o změnu obecně závazné vyhlášky – prodloužení možnosti provozovat výherní automaty o jeden rok déle.
Návrh byl hlasováním zamítnut.

Schválení rozpočtu na rok 2021

Rozpočet reaguje na aktuální situaci, byť zatím není známé, jak přesně budou ovlivněny příjmy měst změnou legislativy. Počítá se s možností jeho snížení o 10 %. Tyto úspory by šly především z provozních výdajů.
Navrhli jsme navýšení rozpočtu na přípravu projektů, aby mohlo město dopředu připravovat investiční akce a tím pádem mít možnost rychle reagovat na nově vypsané dotační tituly.

Poplatky za komunální odpad

Rada města předložila návrh na zvýšení poplatků za likvidaci komunálního odpadů. Petr Valihrach prezentoval statistiku nákladů a příjmů v této oblasti. Navrhl, aby byli občané Kyjova lépe informováni z čeho se poplatek skládá, za co se platí, kolik peněz město za likvidaci odpadů doplácí. Dále navrhl, aby byl poplatek odvozen dle skutečného množství odvezeného netříděného odpadu. Čím více odpadu by se vytřídilo, tím menší by poplatek byl.

Klub Nětčice

Bude připraven plán (časový harmonogram) rekonstrukce areálu Klubu Netčice – v plánu je realizovat úpravy postupně za účasti místních řemeslníků. Rozpočet je odhadován na 5 milionů Kč.
Člen Pro Kyjov, Zdeněk Zálešák, položil dotaz, zda by nebylo lepší současný starý problematický objekt zbourat a postavit Klub Netčice nově. Dle dostupných informací se má oprava financovat z úvěru na aquacentrum a multifunkční prostor v Bohuslavicích, takže by se navýšení např. na dvojnásobek ztratilo a životnost a komfort tohoto prostoru by byly mnohem větší. Vedení města odpovědělo tak, že mimo cenu by si nový projekt vyžádal další nároky na parkování apod. Dle názoru městského architekta by se cena novostavby mohla pohybovat ve 3 až 4násobku plánované částky. Proto je lépe využít stávající projekt.
Lukáš Fridrich sdělil, že by preferoval investovat větší částku a nemít prostor, který bude mít spoustu ale. Navíc by se jednalo o investici do oblasti, kde již vyvíjejí činnost místní spolky a přínos je tedy zřejmý. V každém případě je dobře, že se věc začala hýbat a současný krok je dobrý pro odstartování další diskuse o podobě projektu.

Rekonstrukce koupaliště a výstavba aquacentra

Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Proto není momentálně možné podávat veřejně nějaké podrobnější informace. Ty dostanou zastupitelé na pracovním jednání po podepsání dohody o mlčenlivosti.

Městská galerie v Kyjově

Barbora Lungová spolu s Davidem Minaříkem představili vizi městské galerie 21. století v prostorách bývalé Komerční banky. Iniciativa vznikla z popudu pana Vladimíra Výlety, pana Jiřího Dunděry a paní Anny Čarkové. Prostor by prezentoval různé druhy umění a mohl by být spojen také s coworkingovým centrem, aby byla zajištěna určitá fluktuace lidí. O výstavy by se staral profesionální kurátor. Prezentace byla doplněna o příklady z jiných obdobně velkých měst, kde to velice dobře funguje. Galerie by plnila i vzdělávací funkci a byla by prostorem pro pořádání různých workshopů a přednášek.

Scroll to top