Zasedání zastupitelstva: 7. 9. 2020

Výstavba aquacentra

Informace o průběhu tohoto projektu podával tentokrát advokát kanceláře MT Legal, která má na starosti výběrového řízení na dodavatele stavby. V rámci předběžných nabídek se přihlásilo 13 dodavatelů, z nichž 3 byli vyřazeni, protože nesplňovali kvalifikaci stanovenou v zadávací dokumentaci. Všichni 3 podali námitky a aktuálně probíhá vyjadřování k jejich námitkám. V blízké době proběhnou jednání mezi zadavatelem (městem) a dodavateli, z nichž vzejdou finální podmínky výběrového řízení.

V odpovědích na dotazy pak ještě zazněly tyto informace. Pokud vše půjde, tak jak má, tak je reálné, aby se výběrové řízení uzavřelo smlouvou s vybraným dodavatelem cca do konce ledna 2021. Následující postup bude takový, že vybraný dodavatel dokončí projekt pro získání stavebního povolení. Teoreticky však může dojít k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě námitek účastníků vrátí výběrového řízení do některé z předešlých fází a celou záležitost tak prodlouží. Na otázku, jestli je reálné, aby se do příštího roku stihlo zrekonstruovat alespoň venkovní koupaliště, neměl nikdo odpověď.

Vyžádali jsme si zaslání harmonogramu, ze kterého bude patrné, kdy by se mohlo začít stavět (když všechno půjde podle plánu).

Informace z kontrolního výboru

Kontrolní výbor navrhl, aby zastupitelstvo doporučilo Radě města Kyjova, aby se do jednacího řádu rady zanesla lhůta 10 dní pro zasílání zápisů ze zasedání zastupitelům, a aby jednací řád rady byl zveřejněn na webových stránkách města. Návrh byl hlasováním přijat.

Kontrolní výbor dále apeloval, aby se důsledně řešily žádosti zastupitelů, kteří mají dotazy či požadavky na úředníky města, a řádně v adekvátních lhůtách tyto záležitosti plnili. Tajemník města avizoval, že již byla přijatá opatření – precizně uvádět do zápisu dotazy a následně provádět kontrolu, že vše bylo včas vyřízeno.

Kontrolní výbor také zareagoval na připomínky radních, že je nevhodné, aby kontrolní činností byli pověření členové výboru, kteří jsou z jednoho uskupení. Reakce člena výboru byla, že toto není proti jednacímu řádu a že o pověření ke kontrolní činnosti hlasují všichni členové kontrolního výboru napříč všemi uskupeními, která mají ve výboru zastoupení.

Záměr na odprodej městského pozemku na ulici Mezivodí

Město vypsalo záměr na popud majitelů nemovitosti, která se nachází na vedlejším pozemku. Kromě majitelů této nemovitosti podali nabídku na odkup také další 2 lidé, oba za vyšší cenu. Záměr byl následně dodatečně upravován a do záměru byly přidány nové podmínky. Rada města zastupitelstvu navrhla, aby se i přes to pozemek odprodal majitelům sousedící nemovitosti, avšak za nejvyšší cenu, která byla zájemci nabídnuta.

Před hlasováním o návrhu, jsme se zeptali, proč se v průběhu měnily podmínky záměru. Vedoucí  majetkového odboru vysvětlila, že v průběhu řešení záměru se změnily podmínky přímo na dotčených pozemcích, a proto bylo potřeba upravit i záměr. Poté se rozvinula krátká diskuze o vhodnosti plánů na případnou výstavbu jednotlivých zájemců o dotčený pozemek (doporučujeme zhlédnout záznam).

Návrh rady byl zastupitelstvem přijat.

Klub Nětčice

Návrh týkající se konečného vyřešení, jak s touto nemovitostí naložit, vznikl na základě setkání zastupitelů a zástupců spolků a společném jednání o možnostech využívání těchto prostor. Došlo ke shodě, že je vhodné uvolnit peníze do rekonstrukce klubu v Nětčicích. (Jako druhá možnost bylo zvažováno přebudování loutkového sál v domě kultury na podobně orientovaný prostor, který však není hlavně pro zástupce spolků tak atraktivní).

Návrh byl hlasováním přijat.

Na dotaz, jaký bude další postup, jsme získali informaci, že v prosinci budeme vědět, v kterém roce by se rekonstrukce zrealizovala.

Parkovací automaty

Zeptali jsme se, jestli se neuvažuje o modernizaci parkovacích automatů, hlavně z důvodu nevracení hotovosti a nemožnosti placení kartou.

Odpovědí bylo, že jsou automaty poměrně nové a město o jejich výměně neuvažuje.

Lokalita Javorová

Opět jsme se ptali na aktuální stav. Dle slov tajemníka města je hotova smluvní dokumentace mezi městem a církví a dokončuje se smluvní dokumentace mezi městem a developerem. Tyto materiály půjdou k projednání Radě města Kyjova a pak případně na prosincové zasedání zastupitelstva.

Pravidla rozpočtového provizoria

Byl předložen návrh na vznik materiálu, kterým se bude město řídit v případě, že zastupitelstvo neschválí rozpočet. To se může stát například z důvodu epidemiologických opatření, kdy se zasedání vůbec neuskuteční, případně pokud by na prosincovém zasedání rozpočet schválen nebyl a již by nebyl čas rozpočet upravit.

Dále proběhly spíše formální záležitosti

Rozpočtové opatření roku 2020. Přijato.

Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí za rok 2019. Přijato.

Schválení aktualizované „Minimální sítě sociálních služeb v ORP Kyjov pro rok 2021“ a jejího financování. Přijato.

Žádost o dofinancování  Charity Hodonín v oblasti sociálních služeb. Zamítnuto.

Žádost o finanční dar pro Hospic Anežky České, Červený Kostelec. Zamítnuto.

Volba členů výboru pro rekonstrukci koupaliště a výstavbu krytého bazénu. Přijato.


Odkaz na videozáznam zasedání: http://bitest.videostream.sk/kyjov/archiv/20200907/index.html

Scroll to top