Zasedání zastupitelstva: 9. 12. 2019

Značná část zasedání se týkala záležitostí spíše formálního charakteru, zásadním bodem byl rozpočet města na příští rok. Praktické záležitosti zastupitelé diskutovali v rámci volné rozpravy na konci jednání.

Rozpočet města na rok 2020

Po rozpravě k několika položkám byl schválen rozpočet ve výši 299,9 mil. Kč.

Odkup pozemku pod chodníkem v lokalitě Šištót

Navrhli jsme vyřadit z kupní smlouvy podmínku p. Fojtů na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení povinnosti města. Tato povinnost nebyla dostatečně vyjasněna a pokuta by mohla být splatná například při každém výpadku kamery monitorující tento prostor. S touto úpravou zastupitelstvo souhlasilo a pozměněný návrh hlasováním schválilo.

Lokalita Javorová

Vznesli jsme dotaz na aktuální situaci týkající se tohoto projektu. Dle pana tajemníka došlo prý před 14 dny k dohodě o vyrovnání s církví (tedy získání dotčených pozemků), návrh se bude předkládat na příští jednání zastupitelstva.

Požádali jsme o zapsání úkolu na příští zastupitelstvo, abychom dostali informace o stavu věci a probíhajících jednání s investorem o zvýšení prodejní ceny pozemků, jak jsme dříve navrhovali.

Rekonstrukce železniční trati

Apelovali jsme na vedení a zodpovědné zástupce města, aby aktivně jednali se SŽDC o věcech týkajících se přechodů / podchodů přes železniční trať (i v kontextu možného rozvoje města v lokalitě Bukovanská). Nyní, v době vypracovávání projektu, jde o důležitý okamžik, protože po jeho dokončení se s tím nebude dát mnoho dalších let nic dělat.

Taktéž jsme apelovali na vedoucího odboru rozvoje města, aby konzultoval stanoviska a návrhy Kyjova k projektu s ostatními odbory a dotčenými obyvateli. U předchozích dvou vyjádření tak neučinil, mimo jiné navrhl výstavbu protihlukových stěn v lokalitách Na Trávníkách, Lidická a Smetanova. K takovému zásahu by se měli mít možnost vyjádřit i obyvatelé těchto ulic.

Zrušení zjednosměrnění náměstí

Zeptali jsme se, kdo jmenovitě rozhodl o zrušení jednosměrky. Dle našich informací to nebylo na popud Rady města Kyjova.

Odpovědí místostarosty i po opakování dotazu bylo, že rozhodlo „vedení města” dle doporučení dopravního inženýra Policie ČR.

Výstavba aquacentra

Dle slov vedoucího odboru rozvoje města bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby do února příštího roku.

Rozvoj bydlení

Požádali jsme, aby byl na příští jednání zastupitelstva zařazen bod k tématu rozvoje bydlení v Kyjově. Po roce od zamítnutí návrhu na zřízení specializovaného výboru je třeba zhodnotit, co doposud vykonala tímto úkolem pověřená Komise výstavby a urbanismu a jaká je další strategie města. Předsedkyně komise se zavázala předložit požadované podklady na příští zasedání.


Odkaz na videozáznam zasedání: http://bitest.videostream.sk/kyjov/archiv/20191209/index.html

Scroll to top